Beleidsnota’s Gemeente Heerlen

 

Accommodatiebeleid

Uitgangspunten Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen (2012) (498 kB)
De uitgangspunten –het afwegingskader- geven aan hoe de gemeente Heerlen de komende jaren omgaat met de maatschappelijke accommodaties, waar het zowel de bestaande als nieuw te realiseren accommodaties betreft.
Bijbehorende documenten zijn het Procesplan IMAH (1612 kB) en IMAH Uitvoeringsprogramma stadsdeel Hoensbroek (3745 kB).

Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en federatie gemeenschapshuizenheerlen 2014 (679 kB)

In de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2017 wordt een actualisatie van het accommodatiebeleid voor de periode 2017-2024 besproken:
Integraal_Maatschappelijk_Accommodatiebeleid_Heerlen_2017-2024 en
Werkwijze_Integraal_Maatschappelijk_Accommodatiebeleid

Jeugd

Visienota Jongerenwerk Alcander 2008 (836 kB)
Deze visienota ligt mede ten grondslag aan het huidige beleid, waarin elk van de vier stadsdelen een jongerenaccommodatie wordt gerealiseerd.
Bij de visienota hoort de bijlage visienota jongerenwerk (5.873 kB)

Definitieve notitie inzake jeugdigen en jongeren Heerlen 15-7-2011 (803 kB)
De aanpak van jeugdigen en jongeren met (potentiële) problemen in de openbare ruimte (inclusief op straat) van de gemeente Heerlen is gericht op het voorkomen, het beperken en het verminderen van problemen van en problemen met deze doelgroep, alsmede het behouden en bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid van de buurten in de gemeente Heerlen.

Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2013-2016 (31487 kB)
In de voorliggende nota is beschreven wat de kaders zijn van het jeugdbeleid voor de komende 4 jaar, rekening houdend met actuele ontwikkelingen. Het is de ‘kapstok’ die de samenhang tussen de onderdelen van het Heerlense jeugdbeleid helder maakt. In eerste instantie biedt de nota inzicht in het beleid dat al uitgevoerd wordt en de bijbehorende activiteiten. Daarnaast biedt de nota een doorkijk naar de toekomst en wordt er aangegeven waar de accenten liggen in de komende 4 jaren.

Rapport-Jongerenmonitor-Parkstad-2012 (467 kB)
De informatie in deze rapportage bevat een mix van zowel objectieve (m.n. registraties) als subjectieve (beleving) gegevens. De objectieve gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen, zoals de gemeentelijke basisadministratie (GBA), CBS, bureau Jeugdzorg, Politie-Zuid, en bureau Voortijdig Schoolverlaten. De subjectieve informatie komt voort uit een omvangrijk digitaal survey-onderzoek dat in februari 2012 onder een aselecte (gestratificeerde) steekproef gehouden is onder 12 t/m 26 jarigen in de acht gemeenten van Parkstad Limburg.

Ouderen

Beleidskader_voor_vitale_ouderen (241 kB)
De gemeente vindt het een gedeelde taak van de ouderen zelf, de overheid en de maatschappij om zo lang mogelijk vitaal te blijven, zodat de regie
over het eigen leven behouden wordt. De gemeente Heerlen wil daarbij ondersteunen. Deze nota vooral over het voorkomen van kwetsbaarheid.
Deze nota legt de beleidsdoelstellingen ten aanzien van vitaal ouder worden vast voor de periode 2016-2018. De gemeente geeft hierin aan op welke terreinen de gemeente Heerlen een rol wil en kan spelen, en welke concrete acties zij in de komende drie jaren wil gaan ondernemen.
Bij de nota hoort een bijlage: Seniorenmonitor_2015

Leefomgeving

Actieplan_EU_richtlijn_omgevingslawaai 2018  (2018)(5.575 kB)
In deze nota wordt beschreven welke maatregelen in de afgelopen jaren zijn genomen om het aantal ‘geluidgehinderden’ in de gemeente terug te dringen (evaluatie) en welke maatregelen staan gepland voor de komende jaren (ambitie).
De nota wordt besproken in de gemeenteraad van 23 mei 2018.

Noodzakelijke_Buitenkans (2016)(584 kB)
In deze nota beschrijft de gemeente de nieuwe visie op Beheer en Onderhoud. Er komt onder andere meer mogelijkheid voor bewoners om initiatieven te nemen voor inrichting, verfraaiing of onderhoud van de openbare ruimte.
De nota is door de raad vastgesteld op 28 september 2016.

ActiePlanLuchtKwaliteit-def (2009) (711 kB)

Parkeernota-Heerlen (2010) (2438 kB)
De parkeernota wordt in de komende jaren vernieuwd. Vooruitlopend daarop heeft de raad een Addendum Parkeernota 2010 (216 kB) vastgesteld, dat in de nieuw op te stellen Parkeernota  zal worden verwerkt.
In de vergadering van 3 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Parkeernota_Visie_en_Ambitiedocument  (4.124 kB) vastgesteld.
In dit document wordt de ambitie van de gemeente Heerlen met betrekking tot parkeren en bereikbaarheid uitgewerkt voor de periode 2016 – 2026. De parkeernota wordt verder uitgewerkt in concrete parkeermaatregelen.

Nota aanpak honden in heerlen (726 kB)
Met ingang van 17 juli 2015 gelden nieuwe, strengere regels voor hondenpoep.

Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs  Heerlen (2011) (1646 kB)
Het plan schetst de ontwikkelingen met betrekking tot het primair onderwijs voor de periode 2010 – 2020.

In de raadsvergadering van 28 juni 2017 wordt de actualisatie voor de periode 2017-2027 besproken:

Integraal_Huisvestingsplan_Primair_Onderwijs_Heerlen_(IHP),_actualisatie_2017-2027

Openbare ruimte

Kwaliteitsplan_IBOR_2017-2020
In dit plan beschrijft de gemeente welke kwaliteit in de openbare ruimte wordt nagestreefd.

Bomenverordening_Gemeente_Heerlen_2016 
Bij de Bomenverordening 2016 hoort de Bomenlijst

Beleidsplan gladheidsbestrijding2012-2017 (1164 kB)

Beleidsplan-openbare-verlichting,-samenvatting (2011) (328 kB)

Groenbeleidsplan-2013 (7698 kB)
Het groenbeleidsplan geeft een middellange termijnvisie (2012-2025) op de gewenste ontwikkeling van het (semi-)openbare groen binnen Heerlen.

Stedelijk plan schoonhouden 2012-2015 (916 kB)
Uit de bewonerspeiling kwam naar voren dat onze inwoners de openbare ruimte minder schoon vinden, dan wij op grond van onze gemeentelijke schouwresultaten zouden verwachten. Daarom gaat de gemeente deze knelpunten aanpakken, waarbij de gemeente de betrokkenheid van de  inwoners met hun buurt wil vergroten.

Kunst in de openbare ruimte van Heerlen 2014-2018 (1896 kB)

Bomenbeleidsplan2007 (2007) (8983 kB)
In dit rapport zijn de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot straatbomen op zowel macro- (stad) als op microniveau (buurt) beschreven.
Het plan maakt deel uit van een groter geheel, waarvan o.a. ook de nota Beleidsnota-Monumentale-bomen-2006 (217 kB) deel uitmaakt.

Veiligheid

Beleidsplan-externe-veiligheid-2011-2015 (8486 kB)
Het doel van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Heerlen is het behouden van een verantwoord en aanvaardbaar veiligheidsniveau in de domeinen vergunningverlening, ruimtelijke plannen en rampenbestrijding.

Kadernota_leefbaarheid_en_veiligheid_2017-2020
In samenhang met de Kadernota verscheen ook het MEMO_blauw_op_straat
In de Kadernota hecht de gemeente veel waarde aan het opstellen van Buurtplannen, steeds voorafgegaan door een veiligheidsanalyse.
In de Buurtplannen worden de voornaamste veiligheidsonderwerpen voor die buurt benoemd en wordt beschreven welke betrokken partijen welke actie zullen uitvoeren. Alle buurtplannen zijn bereikbaar via de website van de gemeente.

Diversen

Kernindicatoren 2014 (259 kB)
Weliswaar geen beleidsnota, maar wel interessante informatie.

kerncijfers_heerlen_2016 (741 kB)

Evenementenbeleid-2014-2017 (2.025 kB)

Beleidsregel subsidiering evenementen (881 kB)

 

 

 

Deze pagina delen