BGW Heerlen

De afdeling Buurtgericht Werken heeft enkele documenten opgesteld die richting geven aan Buurtgericht Werken in Heerlen of een handleiding zijn voor de buurtorganisaties.

(klik op de titel om het document te openen)

 

Blik op de toekomst van bgw maart 2011 (316 kB)

Deze notitie schetst de ontwikkeling van Buurtgericht Werken en verduidelijkt de rol en positie van de gebiedsregisseur.
Die verduidelijking was gewenst een accentverschuiving: bewoners en in- en externe partijen weten steeds beter de gemeente en elkaar te vinden. Het verbinden van in- en externe partijen blijft een belangrijke taak, maar wordt aangevuld met een regisserende rol.
De notitie gaat uitgebreid in op de relatie tussen gebiedsregisseur en andere functionarissen, afdelingen en partijen.
Tevens worden enkele aandachtspunten benoemd.

Heerlen buurtindeling  (425 kB)

Geen document van de afdeling BGW, maar de buurtindeling zoals de gemeenteraad die in 1996 heeft vastgesteld.

Kaders voor subsidiering buurtgericht werken 2015

Hierin wordt de subsidieregeling voor buurtorganisaties geactualiseerd en meer toegespitst op de bestaande praktijk en de nieuwe ontwikkelingen, zoals die in het kader van de transitie sociaal domein.

Beleidsregel subsidiering buurtgericht werken 2016

In de beleidsregel is vastgelegd hoe de subsidiëring van buurtorganisaties plaatsvindt.

Beleidsregel subsidiëring buurtactie Heerlen 2016

De gemeente wil bewonersinitiatieven stimuleren en de uitvoering ervan beter mogelijk maken.
De beleidsregel voorziet in de mogelijkheid een financiële bijdrage aan te vragen en beschrijft de procedure daarvoor.